top of page

Algemene voorwaarden De Reikitafel 2023

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met De Reikitafel en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Bedrijfsomschrijving

De Reikitafel is opgericht door Daniëlle Slippens, gevestigd te Schagen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71317112.

3. Definities

a. Opdrachtnemer: De Reikitafel.

b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.

c. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Aanmelden

Aanmelden voor een Reiki behandeling is zowel telefonisch als via e-mail mogelijk. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat deelname aan de behandeling geheel voor eigen risico is.

 

6. Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent van een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling/meditatie sessie de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

7. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website en zijn tevens na te vragen bij de coach. De bedragen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de opdrachtgever inbegrepen. Als er langer nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden.

8. Betalingsvoorwaarden

Alle behandelingen dienen contant of per betaalverzoek (Tikkie) afgerekend te worden. Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient contant of binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt naar de rekening van de opdrachtnemer. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, dan zal er een betalingsherinnering gestuurd. Indien er niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, dan is de opdrachtnemer gerechtigd bij de tweede herinnering € 5,00 administratiekosten per nota in rekening te brengen. Als na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van de opdrachtnemer, is de opdracht-nemer genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is de opdrachtnemer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

9. Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail, via Whatsapp of telefonisch. Tijdens de behandelingen wordt de telefoon van de opdrachtnemer niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

10. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer, geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11. Aansprakelijkheid

De Reikitafel zal de Reiki behandeling naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling kan variëren en wordt bepaald in de praktijk. Reiki helpt ter ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische specialistische behandeling. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de behandeling als de periode daarna. Bij lichamelijke- en psychische klachten van de opdrachtgever, raadt de opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen.

12. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor de partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

13. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

 

14. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

bottom of page