top of page

Algemene voorwaarden De Reikitafel webshop 2023

1. Identiteit van de ondernemer

“Bij Daan” aan de keukentafel! – De Reikitafel

Vestigingsadres: Nijverheidsstraat 8 1741 EL SCHAGEN

KVK-nummer: 71317112 BTW-identificatienummer: NL002137953B95

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen

overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt

de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Het is ook mogelijk om de algemene voorwaarden via e-mail aan de consument ter beschikking te stellen op zodanige wijze dat deze door de consument op

een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

 

3. Het aanbod

a) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in

het aanbod vermeld.

b) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is

voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ondernemer

maak ik gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

c) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die

aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

4. De overeenkomst

a) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en

het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld

langs elektronische weg de ontvangst en de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

c) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische

maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving

 Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

d) De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of

op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen meesturen.

- Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

- De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,

dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Indien de consument een

herroepingsrecht heeft zal het modelformulier voor herroeping worden bijgesloten.

- De informatie over garanties.

- De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de toepassing de kosten van aflevering, de wijze van

betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

5. Herroepingsrecht

a) Bij aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te

ontbinden gedurende 14 kalenderdagen.

b) De genoemde bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door

de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

a) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product

slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast

te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in

een winkel zou mogen doen.

b) Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel

van het modelformulier van herroeping en zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 werkdagen aan de ondernemer retourneren, conform de

door De Reikitafel webshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

a) De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft

gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft

de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

b) Bij retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur na

retourontvangst worden terugbetaald, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet.

c) Indien er waardevermindering aan het product is ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk

was om de aard, de kenmerken en de werking van het product na te gaan, wordt deze waardevermindering in rekening

gebracht en afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

d) Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van

rechtswege ontbonden.

8. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij

na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9. Prijzen

a) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

b) Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

10. Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

11. Levering en uitvoering

a) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten.

b) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

c) Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de consument hiervan bericht. De consument heeft in dat geval

het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat

de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

d) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

 bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

e) Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de consument binnen 7 dagen na ontvangst hier

schriftelijk melding van te maken bij De Reikitafel webshop. Bij gebreke hiervan behoudt De Reikitafel webshop het

recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de wederpartij de levering heeft goedgekeurd.

f) De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan

van de door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

g) De consument is verplicht de geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen.

h) Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de

ondernemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop

de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12. Klachtenregeling

a) De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

b) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

c) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen gerekend vanaf de datum van

ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt de

ondernemer binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

bottom of page