top of page

Privacyverklaring De Reikitafel 2023

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is De Reikitafel & webshop gevestigd te Schagen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71317112.

 

Persoonsgegevens

Doel van de verwerking

 

De Reikitafel & webshop gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Indien u bij De Reikitafel & webshop contactgegevens geeft, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 3 maanden na ontvangst verwijderd. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal De Reikitafel & webshop over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening gebruikt en er zullen enkel gegevens worden verzameld die in dat verband nodig zijn. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

Beveiliging

De Reikitafel & webshop heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt de Reikitafel & webshop gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heeft de Reikitafel & webshop een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft de Reikitafel & webshop verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

 

De Reikitafel & webshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking. De Reikitafel & webshop is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Van de Belastingdienst dienen uw factuurgegevens 7 jaar te worden bewaard. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene

 

De Reikitafel & webshop respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen. Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door de Reikitafel & webshop en alle vragen met betrekking tot privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan info@daanskeukentafel.nl. Houdt u er rekening mee, dat de Reikitafel & webshop gegevens voor een minimum periode, zoals aangegeven in het wettelijke bepalingen van ons land bewaart.

bottom of page